2016 - 4x4: Ephemeral Architectures (2016 Taipei Arts Festival)

Gandini Juggling, UK 
4x4: Ephemeral Architectures